JAWN-e Biuro Rachunkowe

ul. Parzęczewska 53A, 95-100 Zgierz tel. +48 (42) 716 72 73 tel. +48 (42) 716 43 49
Strona Internetowa: http://www.jawn-e.pl  Wyświetlono: 5646
 • Badanie sprawozdań finansowych

  Badanie sprawozdania finansowego odbywa się zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie, a w szczególności z: * ustawą o rachunkowości z dn. 29.09.1994r. z późn. zm, * ustawą o biegłych rewidentach i ich samorządzie z 13.10.1994r. z późn. zm, * normami wykonywania zawodu biegłego rewidenta wydanymi przez K.R.B.R. w Warszawie, * Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. Badając sprawozdanie finansowe zapoznajemy się ze strukturą organizacyjną jednostki, sposobem zarządzania, kontroli wewnętrznej i księgowaniem operacji gospodarczych w celu uzyskania gruntownej wiedzy na jej temat. Podczas badania rocznego sprawozdania finansowego zajmujemy się szczegółowymi testami sald na koniec roku, w tym badaniem prawidłowości i rzetelności księgowania we właściwym okresie sprawozdawczym, potwierdzeniem sald, analizą porównawczą. Wynikiem przeprowadzonych czynności rewizyjnych jest wyrażenie miarodajnej opinii zgodnej z normami wykonywania zawodu biegłego rewidenta ustalonymi przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów oraz wydanie raportu z badania sprawozdania finansowego zawierającego prezentacje przyjętego systemu rachunkowości i systemu kontroli wewnętrznej oraz poszczególnych pozycji badanego sprawozdania z oceną ich realności. Działalność biura jest objęta ubezpieczeniem w zakresie wykonania zawodu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz działalności pozostałej.

 • Prowadzenie ksiąg handlowych

  - ustalenie Zakładowego Planu Kont, - otwarcie ksiąg rachunkowych, - bieżące ewidencjonowanie dokumentów Ąródłowych, - przygotowanie miesięcznych rozliczeń oraz deklaracji podatku dochodowego CIT-2 lub PIT-5 oraz podatku od towarów i usług VAT-7, - sporządzanie informacji o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach/nabyciach VAT-UE - prowadzenie ewidencji środków trwałych, - okresowe sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS oraz NBP, - sporządzanie bilansu zamknięcia roku obrotowego wraz z rachunkiem zysków i strat, przygotowanie informacji dodatkowej, uzgadnianie sald zobowiązań i należności, zeznanie roczne CIT-8 - rozliczenia ZUS, - deklaracje PFRON

 • Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

  - bieżące ewidencjonowanie dokumentów źródłowych, - prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia, - przygotowanie miesięcznych rozliczeń oraz deklaracji podatku dochodowego PIT-5 oraz podatku od towarów i usług VAT-7, - przygotowanie przelewów na wpłatę podatków i ZUS, - sporządzanie informacji o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach/nabyciach VAT-UE - rozliczenie roczne PIT-36, - udzielanie konsultacji podatkowych, - uczestniczenie w przebiegu kontroli podatkowej i ZUS, - rozliczenia ZUS właścicieli i pracowników

 • Prowadzenie ewidencji przychodów (ryczałt)

  - bieżące ewidencjonowanie dokumentów źródłowych, - prowadzenie ewidencji środków trwałych, - przygotowanie miesięcznych rozliczeń podatku dochodowego, - przygotowanie deklaracji podatku od towarów i usług VAT-7, - sporządzanie informacji o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach/nabyciach VAT-UE - rozliczenie roczne PIT-28, - przygotowanie przelewów na wpłatę podatków, - udzielanie konsultacji podatkowych, - uczestniczenie w przebiegu kontroli podatkowej i ZUS

 • Kadry, płace, ZUS

  - zakładanie i prowadzenie akt osobowych, - sporządzanie miesięcznych list płac, - sporządzanie umów zleceń i o dzieło, - przygotowanie miesięcznych deklaracji podatku dochodowego PIT-4, - przygotowanie przelewu na wpłatę podatku, - sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS i przesyłanie ich drogą elektroniczną do ZUS, przygotowanie przelewów tych składek, - informacja dla pracowników RMUA, - prowadzenie kart wynagrodzeń - rozliczenia roczne dla pracowników PIT-11/8b, PIT-40, - współpraca z firmą przeprowadzającą szkolenia BHP, - zgłoszenia do Państwowej Inspekcji Pracy, - uczestniczenie w kontroli PIP

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - Dotacje na Innowacje.
©2014 Wszystkie prawa zastrzeżone
Wykonanie: nFinity.pl