Projnorm Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Projektowania Badań i Normowania

ul. Sienkiewicza 22, 60-818 Poznań tel. +48 (61) 848 01 66 fax. +48 (61) 848 04 31
Strona Internetowa: http://www.projnorm.pl  Wyświetlono: 11264
 • Wycena nieruhcomości

  .
  Wycena nieruhcomości

  Przedmiot wyceny: nieruchomości lokalowe (mieszkalne, usługowe) nieruchomości gruntowe niezabudowane nieruchomości gruntowe zabudowane budynki i budowle nieruchomości rolne i leśne

 • Odszkodowania

  .
  Odszkodowania

  W ramach regulowania stanu prawnego władania cudzym gruntem dla potrzeb eksploatacji istniejących już urządzeń infrastruktury technicznej (linii przesyłowych), właścicielowi nieruchomości, na której niejednokrotnie od lat istnieją urządzenia przesyłowe, przysługuje: - Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości (potocznie nazywane odszkodowaniem) należne właścicielowi gruntu na którym posadowiona jest linia przesyłowa obejmuje cały okres, przez który posiadacz korzystał z rzeczy. Wynagrodzeni za bezumowne korzystanie z terenu można żądać za dziesięć lat wstecz, licząc od dnia złożenia pozwu w sądzie. Za wcześniejsze lata żądanie przedawnia się. - Wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu obejmuje dwa elementy: odszkodowanie (rekompensatę) za obniżenie wartości nieruchomości, którezależne jest od stopnia ingerencji przedsiębiorstwa przesyłowego w prawo własności lub użytkowania wieczystego wynagrodzenie (ekwiwalent) za dalsze współużytkowanie gruntu w latach eksploatacji urządzenia

 • Przedsiębiorstwa

  .
  Przedsiębiorstwa

  Oferujemy swoje usługi w zakresie następujących zadań: analizy prywatyzacyjne, wyceny przedsiębiorstw i spółek business plany, projekty inwestycyjne wycena praw, wartości niematerialnych i prawnych, w tym takich jak: znak firmowy, patent wycena aportu wnoszonego do spółki prawa handlowego, składników majątkowych i zorganizowanych części przedsiębiorstwa świadczenie usług w ramach Project Manager'a, monitorowie przebiegu inwestycji i wydatkowania środków finansowych - kredytu doradztwo inwestycyjne wycena zespów Pałacowo-Parkowych

 • Środki trwałe

  .
  Środki trwałe

  Wycena środków trwałych, maszyn i urządzeń gr. 03 – 08

 • Wycena gruntów położonych na złożach kopaliny

  .
  Wycena gruntów położonych na złożach kopaliny

  Wycena gruntów położonych na złożach kopaliny stanowiących część składową nieruchomości (dotyczy to kopalni odkrywkowych) gdzie dla gruntów, z reguły rolnych bądź leśnych uwzglednia się fakt zalegania pod powierzchnią gruntu kopaliny, wpływający na wzrost wartości tego gruntu w powiązaniu z przyszłymi dochodami z eksploatacji.

 • Wycena złóż kopaliny

  .
  Wycena złóż kopaliny

  Wycena złóż kopaliny dla przedsiębiorcy który dysponuje prawem do gruntu w formie prawa własności, użytkowania wieczystego czy dzierżawy oraz posiada koncesję na wydobycie z określonym kierunkiem rekultywacji po zakończeniu eksploatacji zasobów. Oszacowanie wartości złoża określa się w podejściu dochodowym z uwzględnieniem: rodzaju kopaliny zasobów złoża jakości kopaliny warunków i kosztów eksploatacji mozliwych do osiągnięcia przychodów Posiadamy doświadczenie w zakresie wyceny złóż: kruszywo naturalne surowce skalne gliny ceramiczne węgiel brunatny torfy

 • Wycena wód podziemnych

  .
  Wycena wód podziemnych

  Wycena wód podziemnych jest określeniem wartości pozwolenia wodno prawnego na pobór wód głębinowych dla celów pitnych i przemysłowych. Odianą jest tu określenie wartości prawa poboru wód leczniczych. Są to prawa z grupy wartości niematarialnych i prawnych nie określane w bilansach a podnoszące istotnie wartość majątku i zdolność kredytową zakładów wodociagowych, sanatoriów, a również przedsiębiorstw dysponujących własnumi ujęciami.

 • Wycena składników majątkowych

  .
  Wycena składników majątkowych

  Wycena może ponadto obejmować: grunty poza terenami złoża będące w dyspozycji przedsiębiorcy nakłady na terenie kopalni w postaci budynków i budowli maszyny i urządzenia W tym przypadku będzi to wycena składników majątkowych, wykorzystanie tych danych może posłużyć do wyceny przedsiębiorstwa eksploatującego zasoby w rozumieniu art. 551 KC jako zorganizowanej całości lub części.

 • Inwentaryzacja budowlana/Projekt techniczny

  .
  Inwentaryzacja budowlana/Projekt techniczny

  Inwentaryzacja budowlana, inaczej projekt techniczny jest szczegółowym przedstawieniem rzeczywistego stanu istniejącego budynku; inwentaryzacja wykonywana jest w postaci dokumentacji elektronicznej lub papierowej. Inwentaryzacja budowlana jest zwykle częścią projektu przebudowy domu, niezależnie, czy remont jest związany z nadbudową, czy tylko ze zmianą podziału niektórych pomieszczeń. Sporządzenie inwentaryzacji budynku jest obowiązkowe (obowiązek nałożony przez Prawo Budowlane) w przypadku, gdy planowany jest remont domu, przebudowa domu lub nadbudowa domu, a także jeśli wymieniana będzie konstrukcja dachu oraz zmieniane będą rozmiary i ilości otworów okiennych i drzwiowych w ścianach. Inwentaryzacja przydatna też będzie w innych przypadkach, na przykład przy ocenie stanu technicznego budynku, planowanym kupnie bądź sprzedaży nieruchomości, wykonywaniu nowych instalacji w domu (gaz, prąd, woda, ogrzewanie) czy planowanym wydzieleniu nowych lokali mieszkalnych lub użytkowych w obiekcie.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - Dotacje na Innowacje.
©2014 Wszystkie prawa zastrzeżone
Wykonanie: nFinity.pl