Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie. Zakłady Rybactwa Stawowego i Rybactwa Rzecznego

Żabieniec, ul. Główna 48, 05-500 Piaseczno 1 tfx. +48 (22) 756 20 88 tfx. +48 (22) 756 20 44
Strona Internetowa: http://www.infish.com.pl  Wyświetlono: 9894
Ładuję...

Dane kontaktowe

tfx: +48 (22) 756 20 44
tfx: +48 (22) 756 20 88
www: http://www.infish.com.pl
e-mail: zabieniec@infish.com.pl

Formy płatności

 • gotówka
 • przelew

Opis firmy

INSTYTUT RYBACTWA ŚRÓDLĄDOWEGO - placówka naukowo-badawcza w resorcie rolnictwa. Istnieje od 1 stycznia 1951 roku, a w 1987 przyjęła imię swego założyciela Stanisława Sakowicza.

Do obowiązków Instytutu należy w szczególności:

 • Prowadzenie działalności naukowo-badawczej.
 • Kształcenie i doskonalenie kadr.
 • Sporządzanie analiz dotyczących śródlądowej gospodarki rybackiej oraz upowszechnianie wyników badań.

Wielozadaniowy program naukowo-badawczy „Racjonalizacja śródlądowej gospodarki rybackiej w powiązaniu z ochroną środowiska wodnego” zawiera trzy kierunki:

 • opracowanie metod optymalizacji produkcji rybackiej w warunkach ograniczeń ekologicznych i ekonomicznych
 • kształtowanie gospodarki jako narzędzia ochrony i zagospodarowania ekosystemów wodnych oraz
 • poznawanie uwarunkowań i projektowanie gospodarki rybackiej w systemie wielorakiego użytkowania zbiorników wodnych

Problemy dotyczące selekcji, genetyki, szeroko pojętej profilaktyki i terapii, zagadnień mechanizacji oraz ekonomiki, stanowią integralną część wielu prac, umożliwiając kompleksowość ich realizacji i wykorzystania.

Instytut dysponuje zapleczem eksperymentalno-doświadczalnym - laboratoria, wylęgarnie, podchowalnie (Olsztyn, Rutki, Dgał, Żabieniec). Ponadto podlegają mu dwa samodzielne rybackie zakłady doświadczalne, prowadzące również działalność produkcyjną (ryby towarowe i materiał zarybieniowy, głównie karpia) w Zatorze, woj. bielsko-bialskie (pow. stawów 1186 ha) i w Żabieńcu k. Warszawy (pow. stawów 197 ha).

Organem opiniodawczym i doradczym Instytutu jest Rada Naukowa wybierana na okres czterech lat, posiadająca uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie rybactwa.

Instytutem kierowali kolejno: S. Korwin-Sakowicz (1951-1967), B. Dąbrowski (1967-1977), J. A. Szczerbowski (1977-2000), a obecnie B. Zdanowski.

Do 1990 r. opracowania naukowe i popularnonaukowe publikowano głównie w „Rocznikach Nauk Rolniczych” ser. H „Rybactwo” (Wydawnictwo PAN-PWN) oraz „Gospodarce Rybnej” (Wyd. PWRiL). Później w naukowym periodyku „Archiwum Rybactwa Polskiego” oraz popularnonaukowym dwumiesięczniku „Komunikaty Rybackie” wydawanych przez IRS. W Instytucie wydawane są również broszury rybackie oraz poradniki i podręczniki dotyczące rybactwa.

W okresie 1951-1996 pracownicy Instytutu opublikowali drukiem około 3 tys. rozpraw naukowych, artykułów popularnonaukowych i doniesień. Zbliżoną liczbę stanowią opracowania nie publikowane - ekspertyzy, opinie i operaty, wykorzystywane głównie przez praktykę rybacką.

Biblioteka Główna Instytutu dysponuje ponad 14 tys. książek i 750 tytułami czasopism polskich i obcych.

Instytut wypełniając zadania statutowe współpracuje z praktyką rybacką (konsultacje, doradztwo, szkolenia, upowszechnianie i wdrażanie różnych rozwiązań) oraz administracją państwową i samorządową; współdziała z wieloma placówkami i organizacjami naukowymi krajowymi i zagranicznymi [J.W.].

 

Zakład Rybactwa Rzecznego

Zakres działalności:
Prowadzenie prac badawczych o charakterze podstawowym i wdrożeniowe z dziedziny rybactwa w ekosystemach rzecznych o różnym stopniu przekształcenia środowiska (rzeki o biegu naturalnym, rzeki uregulowane, zbiorniki zaporowe). Obejmują one swym zakresem:

 • monitorowanie stanu ichtiofauny dla potrzeb możliwości użytkowania, ochrony i restytucji;
 • optymalizacja wykorzystywania naturalnej rybackiej produkcji rzek i zbiorników zaporowych;
 • badania nad kształtowaniem zespołów ryb w ekosystemach rzek i zbiorników zaporowych, w powiązaniu z poszukiwaniem metod ich ochrony i renaturalizacji;
 • badania związane z oddziaływaniem regulacji i zabudowy rzek na ichtiofaunę;
 • badania nad zagrożonymi gatunkami ryb reofilnych i wędrownych w aspekcie ich ochrony i restytucji;
 • wdrażanie wyników badań do praktyki rybackiej oraz na obszarach prawnie chronionych (Parki Narodowe i Krajobrazowe).

 

Zakład Rybactwa Stawowego

Charakterystyka obszaru badań

Zakład Rybactwa Stawowego prowadzi prace badawcze i badawczo-wdrożeniowe w dziedzinie biologii, chowu i hodowli ryb w warunkach kontrolowanych i stawowych, których celem jest doskonalenie:

 • biotechnik kontrolowanego rozrodu, chowu i hodowli cennych gatunków ryb, głównie karpiowatych, w tym gatunków ginących i zagrożonych;
 • wprowadzania nowych gatunków ryb do akwakultury;
 • wdrażania i upowszechniania postępu naukowo-technicznego w dziedzinie akwakultury ryb karpiowatych;
 • metod czynnej ochrony zagrożonych gatunków ryb;
 • metod analizy produkcyjnych i pozaprodukcyjnych aspektów rybactwa stawowego.

Działalność usługowa:

 • doradztwo, wykonywanie ekspertyz i opinii z dziedziny szeroko rozumianego rybactwa stawowego i akwakultury ryb karpiowatych;
 • testowanie przydatności pasz przemysłowych dla podchowywanych w warunkach kontrolowanych larw i stadiów młodocianych ryb karpiowatych;
 • produkcja i sprzedaż materiału zarybieniowego reofilnych ryb karpiowatych;
 • współpraca z okręgami Polskiego Związku Wędkarskiego i innymi ośrodkami rybackimi w zakresie produkcji materiału zarybieniowego ryb karpiowatych w warunkach kontrolowanych i stawach.

Tagi

ryba, instytut, instytut rybactwa śródlądowego, analizy, ryby, ośrodki badawcze, badania, IRS, hodowla ryb, choroby ryb, hydrobiologia, bioekonomika rybactwa, ichtiologia, gospodarka rybacka, Komunikaty Rybackie, jednostka badawczo-rozwojowa, rybactwo śródlądowe, rybactwo, Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - Dotacje na Innowacje.
©2014 Wszystkie prawa zastrzeżone
Wykonanie: nFinity.pl