Wynik wyszukiwania, 20 z 108

 • Usługi

  ul. Sienna 6, 32-500 Chrzanów

  * dokumentacja do celów prawnych * dokumentacja do celów projektowych * rozgraniczenia i podziały nieruchomości * pomiary sytuacyjno wysokościowe * pomiary GPS RTK * ksero kolor format A3 * skanowanie kolor format A0 * plotowanie kolor format A0

  kontakt
 • Prawo europejskie

  ul. Wyzwolenia 32/2, 10-106 Olsztyn

  Naszym atutem jest znajomość prawa unijnego; umiejętnie stosujemy przepisy unijne w postępowaniach krajowych. Klientom oferujemy doradztwo prawne z wykorzystaniem bogatego dorobku orzecznictwa Europejskiego. Znajomość zagadnień obejmujących międzynarodowe i europejskie prawo gospodarcze - w szczególności z zakresu: swoboda przepływu towarów, osób, usług, kapitału i swoboda prowadzenia działalności gospodarczej - pozwala na szerokie jego stosowanie.

  .
 • Nieruchomości

  ul. Wyzwolenia 32/2, 10-106 Olsztyn

  Na zlecenie naszych Klientów badamy stan prawny wskazanych nieruchomości. Prowadzimy wszelkie sprawy związane z dochodzeniem roszczeń obejmujących prawo własności oraz inne prawa rzeczowe, w tym w sprawy o potwierdzenie zasiedzenia, o rozgraniczenie, o służebności, o naruszenie posiadania oraz o zniesienie współwłasności. Przeprowadzamy dla naszych Klientów postępowanie wieczystoksięgowe oraz zabezpieczenie wierzytelności - hipoteki. Specjalizujemy się w sprawach dotyczących odzyskiwania nieruchomości, stwierdzenia nieważności umów przenoszących własność, odwołania darowizn, stwierdzenia bezskuteczności umów dokonanych z pokrzywdzeniem wierzycieli. Przygotowujemy i opiniujemy wszelkiego typu umowy, których przedmiotem jest przeniesienie własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego, oddanie gruntów w dzierżawę i związanych z ustanowieniem służebności gruntowych oraz umowy developerskie.

  .
 • Sprawy karne

  ul. Wyzwolenia 32/2, 10-106 Olsztyn

  Kancelaria Adwokacka TOGA oferuje usługi obejmujące prawo karne: obronę w sprawach karnych w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez policję i prokuraturę, przed sądami I instancji oraz w postępowaniu apelacyjnym i kasacyjnym, do naszych obowiązków należy także obrona w postępowaniu wykonawczym. Prowadzimy sprawy o wykroczenia oraz o przestępstwa karne i skarbowe. Składamy wnioski dowodowe i wnioski o zmianę i uchylenie środków zapobiegawczych, a także zażalenia i apelacje. Przeprowadzamy czynności dowodowe. Zapewniamy naszym klientom prawo do obrony oraz niezwłoczne rozpoznanie sprawy przez należycie obsadzony sąd. Występujemy również jako obrońcy klienta w postępowaniach wykonawczych. Formułujemy wnioski i zażalenia w sprawach o odroczenie wykonania kary lub przerwę w jej wykonaniu, o warunkowe przedterminowe zwolnienia, jego odwołanie, zatarcie skazania i ułaskawienie.

  .
 • Odszkodowania

  ul. Wyzwolenia 32/2, 10-106 Olsztyn

  Zajmujemy się dochodzeniem wszelkich odszkodowań za szkody wyrządzone osobom i w mieniu. Prowadzimy sprawy o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę oraz o odszkodowanie powypadkowe. Dochodzimy także wszelkich roszczeń i odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu, za zdarzenia losowe, za błędy w sztuce lekarskiej, za popełnione przestępstwa. W zakresie naszych działań leży też waloryzacja odszkodowań. Naszych klientów reprezentujemy zarówno w trakcie toczących się postępowań likwidacyjnych prowadzonych przez firmy ubezpieczeniowe, jak i w sądach cywilnych i gospodarczych. Ponadto reprezentujemy pokrzywdzonych w postępowaniach karnych.

  .
 • Klienci indywidualni

  ul. Wyzwolenia 32/2, 10-106 Olsztyn

  Prawo rodzinne Prowadzimy wszelkiego rodzaju sprawy z zakresu stosunków małżeńskich, władzy rodzicielskiej, przysposobienia, opieki i kurateli oraz dochodzenia alimentów. Specjalizujemy się w rozwodach, w tym z udziałem osób zamieszkałych za granicą. Kancelaria TOGA zakresem świadczonej pomocy prawnej w szczególności obejmuje: * sprawy o rozwód i separację oraz unieważnienie małżeństwa, * sporządzanie i opiniowanie majątkowych umów małżeńskich, * podział majątku małżeńskiego, * sprawy o przysposobienie, jego rozwiązanie i unieważnienie, * sprawy o ograniczenie, pozbawienie, zawieszenie i przywrócenie władzy rodzicielskiej, o uregulowanie kontaktów z dziećmi, * sprawy związane z ustalaniem i zaprzeczeniem ojcostwa i macierzyństwa, * sprawy o alimenty, * sprawy z zakresu aktów stanu cywilnego, * sprawy o ubezwłasnowolnienie, * sprawy związane z uznaniem w Polsce zagranicznych wyroków w sprawach rodzinnych. Sprawy cywilne i gospodarcze Kancelaria Adwokacka TOGA reprezentuje Klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców przed sądami powszechnymi oraz organami egzekucyjnymi we wszystkich sprawach obejmujących prawo cywilne i gospodarcze - sporządza i składa pozwy i wnioski, zapewnia zastępstwo procesowe oraz udziela porad prawnych. Oprócz roszczeń wynikających z zobowiązań umownych oraz czynów niedozwolonych, zajmujemy się sprawami o ochronę dóbr osobistych i ochronę praw autorskich i pokrewnych, zakres prowadzonych przez nas spraw obejmuje prawo własności ruchomości i nieruchomości, inne prawa rzeczowe oraz prawo o księgach wieczystych; prowadzimy też sprawy spadkowe, sprawy z postępowaniem układowym lub upadłościowym, sprawy o odszkodowanie. Reprezentujemy przed sądami polskimi obcokrajowców, prowadzimy sprawy związane z uznaniem i egzekucją orzeczeń zagranicznych. Sprawy spadkowe i testamenty Nasz zespół adwokacki prowadzi sprawy obejmujące swym zakresem prawo spadkowe i postępowanie spadkowe - zabezpieczenie spadku, dokonanie spisu inwentarza, odrzucenie spadku, ogłoszenie testamentu i nakazanie jego złożenia, zarządu spadku nieobjętego i wyjawienie przedmiotów spadkowych, sprawy o stwierdzenie nabycia spadku oraz o podział spadku. Reprezentujemy wykonawców testamentu, prowadzimy sprawy o ustalenie treści testamentów ustnych, dochodzimy roszczeń z tytułu zachowku, zapisów i poleceń testamentowych. Reprezentujemy naszych Klientów w sprawach o uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia. Oferujemy również przygotowanie treści testamentów pisemnych. Sprawy karne Kancelaria Adwokacka TOGA oferuje obronę w sprawach obejmujących prawo karne, w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez policję i prokuraturę, przed sądami I instancji oraz w postępowaniu apelacyjnym i kasacyjnym a także w postępowaniu wykonawczym. Prowadzimy sprawy o wykroczenia oraz o przestępstwa karno-skarbowe. Składamy wnioski dowodowe i wnioski o zmianę i uchylenie środków zapobiegawczych, a także zażalenia i apelacje. Przeprowadzamy czynności dowodowe. Jako wykwalifikowani prawnicy zapewniamy naszym klientom prawo do obrony oraz niezwłocznego rozpoznania sprawy przez należycie obsadzony sąd. W zakresie naszych kompetencji leży także obrona klientów przed sądem w postępowaniach wykonawczych. Formułujemy wnioski i zażalenia w sprawach o odroczenie wykonania kary lub przerwę w jej wykonaniu, o warunkowe przedterminowe zwolnienia, jego odwołanie, zatarcie skazania i ułaskawienie.

  .
 • Oferta dla firm

  ul. Wyzwolenia 32/2, 10-106 Olsztyn

  Podmiotom gospodarczym oferujemy kompleksowe usługi związane z prowadzoną działalnością, jest to zarówno stała obsługa prawna firm jak i zlecenia indywidualne. Naszych klientów reprezentujemy przed urzędami oraz sądami, zarówno w kraju jak i za granicą. Nasza działalność obejmuje prawo gospodarcze, cywilne, mediacje i arbitraż, a także prawo pracy oraz prawo karne. Bierzemy udział w sprawach z zakresu prawa zamówień publicznych. Do zakresu naszych działań należy windykacja należności, ich zabezpieczenie i egzekucja, załatwianie spraw związanych z uznawaniem oraz egzekucją orzeczeń sądów zagranicznych, a także opiniujemy i przygotowujemy umowy (handlowe, cywilnoprawne) oraz przeprowadzamy negocjacje. Chronimy naszych klientów przed czynami nieuczciwej konkurencji a także dochodzimy odszkodowań z nimi związanych. Reprezentujemy przedsiębiorców w sprawach odwołań od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prowadzimy postępowania upadłościowe, układowe i naprawcze, w tym negocjacje z wierzycielami lub dłużnikami. W naszej działalności wykorzystujemy prawo europejskie i międzynarodowe prawo gospodarcze. Współpracują z nami prawnicy i kancelarie adwokackie z terenu Niemiec, Holandii, Włoch oraz USA.

  .
 • Tłumaczenia konferencyjne

  ul. Warszawska 49, 20-803 Lublin

  Usługi tłumaczeń ustnych to szczególny sektor usług związanych z komunikacją wielojęzyczną. Celem tego rodzaju usług jest zapewnienie bezpośredniości i osobistości komunikacji między poszczególnymi ludźmi lub grupami osób. W zależnosci od rodzaju spotkania, realizacja tłumaczeń ustnych wymaga od poszczególnych tłumaczy specyficznych kwalifikacji i umiejętności.

  cena - kontakt telefoniczny
 • Tłumaczenia przysięgłe

  ul. Warszawska 49, 20-803 Lublin

  Usługi tłumaczeń przysięgłych to szczególny sektor usług związanych z tłumaczeniami dokumentów oraz tłumaczeniami ustnymi. Celem tłumaczeń wykonywanych przez uprawnionych tłumaczy przysięgłych jest zapewnienie oficjalnego poświadczenia wierności i poprawności tłumaczenia dokumentu oraz wiarygodności tłumaczenia ustnego przed instytucjami i urzędami, które takiego poświadczenia wymagają. Sam fakt, czy tłumaczenie jest wykonywane przez tłumacza przysięgłego czy tłumacza nieprzysięgłego nie ma wpływu na jakość samego tłumaczenia.

  cena - kontakt telefoniczny
 • Własność intelektualna

  ul. św. Wojciecha 3/3a/1, 10-038 Olsztyn

  Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie rejestracji i ochrony patentów oraz znaków towarowych w Polsce i za granicą. W związku z powyższym prowadzimy również spory z tytułu naruszeń patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe i znaki towarowe oraz naruszeń praw autorskich i pokrewnych. Doradzamy w zakresie umów przenoszących majątkowe prawa autorskie oraz umów licencji.

  .
 • Zamówienia publiczne

  ul. św. Wojciecha 3/3a/1, 10-038 Olsztyn

  Doradzamy w zakresie zasadności prowadzenia postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego a następnie wyboru jego trybu. Reprezentujemy zamawiających jak również oferentów. Naszym klientom pomagamy w organizacji postępowania w szczególności w przygotowaniu dokumentacji przetargowej lub sporządzaniu ofert. W imieniu wykonawców m.in. sporządzamy wnioski o wyjaśnienia treści SIWZ, protesty, odwołania i skargi do sądów powszechnych. Zamawiającym sporządzamy odpowiedzi na wnoszone przez wykonawców środki ochrony prawnej oraz reprezentujemy ich przed sądami powszechnymi lub Krajową Izbą Odwoławczą.

  .
 • Prawo kontraktów

  ul. św. Wojciecha 3/3a/1, 10-038 Olsztyn

  Korzystając z wiedzy i doświadczenia naszych prawników w zakresie prawa zobowiązań Kancelaria zapewnia fachowe doradztwo w zakresie umów cywilnoprawnych ze szczególnym naciskiem na umowy gospodarcze oraz z udziałem konsumentów. Negocjujemy i opiniujemy umowy pod kątem zabezpieczenia interesów naszych klientów. Ponadto przygotowujemy projekty umów i wzorców umów krajowych i międzynarodowych, a także projekty ugód, porozumień i listów intencyjnych. Udzielamy wsparcia poprzez prowadzenie nadzoru nad prawidłowością wykonywania zawartych umów, nie wyłączając sądowego dochodzenia roszczeń związanych z zaciągniętymi zobowiązaniami.

  .
 • Nieruchomości

  ul. św. Wojciecha 3/3a/1, 10-038 Olsztyn

  Kancelaria proponuje swoje usługi w zakresie szerokopojętego obrotu nieruchomościami. Sporządzamy między innymi umowy o roboty budowlane, najmu, dzierżawy, powiernicze, timesharing’u. Poprzez fachowe doradztwo aktywnie uczestniczymy w transakcjach kupna i sprzedaży nieruchomości. W związku z powyższym przeprowadzamy audyty prawne (due diligence) dotyczące nieruchomości w szczególności pod kątem ryzyka związanego z ich nabyciem. Doradzamy na każdym etapie procesu inwestycyjno – budowlanego, począwszy od analizy biznes planu, poprzez obsługę prawną negocjacji, przygotowania umów z wykonawcami i podwykonawcami oraz dopełnienia wszelkich formalności koniecznych dla finalizacji przedsięwzięcia. Zapewniamy naszym Klientom należytą pomoc w ustalaniu i porządkowaniu stanu prawnego poszczególnych nieruchomości. Reprezentujemy interesy naszych mocodawców przed Sądem w sprawach dotyczących nieruchomości, w szczególności w sprawach dotyczących ochrony własności i posiadania, współwłasności, służebności, zasiedzenia oraz objętych postępowaniem wieczystoksięgowym.

  .
 • Prawo pracy

  ul. św. Wojciecha 3/3a/1, 10-038 Olsztyn

  Kancelaria Gajewski Trawczyńska Szewczyk proponuje Państwu pełną obsługę prawną w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Naszym Klientom zapewniamy w szczególności doradztwo w wyborze i opracowaniu odpowiednich struktur i form zatrudnienia, przy uwzględnieniu specyfiki danej działalności. Oferujemy optymalne rozwiązania w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy. Sporządzamy umowy o pracę, umowy zlecenia, o zakazie konkurencji oraz kontrakty menadżerskie. Pomagamy cudzoziemcom w uzyskaniu pozwolenia na pracę. Zapewniamy wsparcie pracodawcom poprzez przygotowanie wewnątrzkorporacyjnych regulaminów, zarządzeń, instrukcji, a także doradztwo w zakresie przeprowadzania zwolnień grupowych oraz przejmowania zakładów pracy wraz z załogą pracowniczą. Przed Sądem reprezentujemy interesy zarówno pracowników jak i pracodawców w sprawach dotyczących ustalenia stosunku pracy, roszczeń z tytułu rozwiązania stosunku pracy i umowy o zakazie konkurencji, zapłaty wynagrodzenia za pracę inne świadczenia pracownicze, wypadków przy pracy, mobbingu, sporów zbiorowych i innych.

  .
 • Prawo medyczne

  ul. św. Wojciecha 3/3a/1, 10-038 Olsztyn

  Jednym z wiodących aspektów działalności Kancelarii Gajewski Trawczyńska Szewczyk jest prawo medyczne. Uwzględniając specyfikę zagadnienia nasze usługi adresujemy zarówno do Zakładów Opieki Zdrowotnej, wieloosobowych spółek lekarskich jak i osób fizycznych wykonujących zawód lekarza medycyny w ramach indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich. Usługi naszych prawników obejmują w szczególności kompleksowe doradztwo w zakresie tworzenia, przekształcania i likwidacji Zakładów Opieki Zdrowotnej, a także ich bieżącą obsługę prawną. Doradzamy w zakresie odpowiedzialności prawnej osób zarządzających podmiotami w sektorze medycznym. Udzielamy wsparcia w zakresie zawiązywania indywidualnych i grupowych praktyk lekarskich. Bronimy interesów lekarzy medycyny w procesach cywilnych i karnych z tytułu następstw tzw. błędu medycznego.

  .
 • Prawo spadkowe

  ul. św. Wojciecha 3/3a/1, 10-038 Olsztyn

  Zapewniamy fachowe doradztwo osobom zamierzającym rozrządzić majątkiem na wypadek śmierci jak i spadkobiercom. Nasze usługi obejmują w szczególności pomoc prawną w zakresie ustalania kręgu spadkobierców ustawowych, sporządzania testamentów, dokonywania zapisów i poleceń. Z momentem otwarcia spadku zapewniamy kompleksową pomoc w ochronie interesów spadkobiercy. Doradzamy m.in. w zakresie odpowiedzialności za długi spadkowe oraz przy przyjmowaniu lub odrzucaniu spadku. W szczególności reprezentujemy naszych Klientów przed Sądem w postępowaniach o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku czy też wynikających z roszczeń zapisobierców i uprawnionych do zachowku.

  .
 • .

  ul. Wolności 17a/13, 62-800 Kalisz

  Kancelarie adwokata Leszka Kruszwickiego i adwokata Tomasza Kruszwickiego świadczą usługi na rzecz klientów indywidualnych (osób fizycznych), jak i na rzecz osób prawnych, w tym przedsiębiorstw działających w formie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych. Kancelarie adwokata Leszka Kruszwickiego i adwokata Tomasza Kruszwickiego świadczą usługi w zakresie postępowań sądowych i administracyjnych (w tym podatkowych) oraz opiniują umowy i konsultują przedsięwzięcia gospodarcze.

  .
 • Prawo rodzinne

  ul. św. Wojciecha 3/3a/1, 10-038 Olsztyn

  W zakresie prawa rodzinnego zapewniamy przede wszystkim doradztwo i reprezentację Klienta w postępowaniach dotyczących w szczególności rozwodów, separacji, świadczeń alimentacyjnych, ustaleń lub zaprzeczeń ojcostwa, władzy rodzicielskiej, adopcji . Uwagę koncentrujemy także na fachowym doradzaniu w kwestiach dotyczących majątkowych stosunków małżeńskich (intercyza, ustalenie rozdzielności majątkowej, podział majątku wspólnego). W powyższych kwestiach nadrzędnym celem naszych prawników jest zawsze znalezienia dla Państwa optymalnych rozwiązań prawnych.

  .
 • Prawo podatkowe

  ul. św. Wojciecha 3/3a/1, 10-038 Olsztyn

  Naszym zdaniem kompleksowa obsługa prawna nie powinna pozostawać w oderwaniu od aspektów prawa podatkowego, dlatego też Kancelaria, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, nawiązała stałą współpracę ze specjalistami w zakresie tej dziedziny. W związku z powyższym świadcząc usługi prawne jesteśmy w stanie zaproponować Państwu fachowe podejście do pojawiających się problemów podatkowych oraz optymalne rozwiązania.

  .
 • Dochodzenie należności

  ul. św. Wojciecha 3/3a/1, 10-038 Olsztyn

  Zapewniamy kompleksową obsługę dochodzenia należności począwszy od analizy zasadności występowania z roszczeniem na jego egzekucji kończąc. Reprezentujemy naszych klientów przed sądem, w toku postępowania egzekucyjnego lub upadłościowego oraz doradzamy w zakresie windykacji należności na drodze pozasądowej. Na życzenie klientów badamy sytuację majątkową ich dłużników (w tym analiza powiązań) oraz doradzamy w zakresie korzystnej restrukturyzacji wierzytelności.

  .

Znaleziono w branżach

Znaleziono w miastach

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - Dotacje na Innowacje.
©2014 Wszystkie prawa zastrzeżone
Wykonanie: nFinity.plNa naszym portalu zakłady zajmujące się elektromechanika pojazdowa, lakiernictwo samochodowe. Mechanika pojazdowa to specjalność firm z tej branży, ale znajdziesz tu też firmy których oferta obejmuje odgrzybianie klimatyzacji oraz czyszczenie wentylacji samochodowej.