Wynik wyszukiwania 20 z 38

 • kątowniki g/w równoramienne

  ul. Podmiejska 4, 85-453 Bydgoszcz

  Kątownik G/W 20 x 20 x 3 Kątownik G/W 25 x 25 x 3 Kątownik G/W 30 x 30 x 3 / 4 Kątownik G/W 35 x 35 x 3 / 4 Kątownik G/W 40 x 40 x 4 / 5 Kątownik G/W 45 x 45 x 4 / 5 Kątownik G/W 50 x 50 x 4 / 5 / 6 Kątownik G/W 60 x 60 x 6 Kątownik G/W 65 x 65 x 6 Kątownik G/W 80 x 80 x 6 Kątownik G/W 100 x 100 x 8

  do negocjacji
 • Wózki inwalidzkie - elektryczne

  ul. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz

  Wóz­ki in­wa­lidz­kie elek­trycz­ne dzie­cię­ce to wóz­ki, któ­rych no­wa­tor­skie roz­wią­za­nia kon­struk­cyj­ne za­pew­nia­ją do­sko­na­łe pa­ra­me­try jezd­ne w te­re­nie. Za­opa­trzo­ne są w sil­ni­ki o róż­nych pa­ra­me­trach i joy­stic­ki ste­row­ni­cze, któ­re moż­na do­sto­so­wać do in­dy­wi­du­al­nych po­trzeb. Fan­ta­stycz­nie na­da­ją się za­rów­no do sto­so­wa­nia w po­miesz­cze­niach jak i na ze­wnątrz. Ce­chu­je je wy­so­ki kom­fort jaz­dy oraz pro­sto­ta ob­słu­gi. Wóz­ki są w peł­ni re­gu­lo­wal­ne co do­dat­ko­wo pod­no­si kom­fort jaz­dy. Po­sia­da­my sze­ro­ki asor­ty­ment wóz­ków z na­pę­dem elek­trycz­nym wie­lu re­no­mo­wa­nych fir­m (Ver­me­iren, In­va­ca­re, Otto Bock)

  cena - kontakt telefoniczny
 • profile zamknięte kwadratowe

  ul. Podmiejska 4, 85-453 Bydgoszcz

  Profil 20 x 20 x 1,5 / 2, Profil 25 x 25 x 1,5 / 2, Profil 30 x 30 x 2 / 3, Profil 35 x 35 x 2, Profil 40 x 40 x 2 / 3, Profil 50 x 50 x 2 / 3, Profil 60 x 60 x 2 / 3 / 4 / 5, Profil 70 x 70 x 3 / 5, Profil 80 x 80 x 3 / 4, Profil 100 x 100 x 3 / 4, Profil 120 x 120 x 4 / 5.

  do negocjacji
 • Deska do prasowania TYP FTYP F

  ul. Srebrna 10, 85-461 Bydgoszcz

  Wymiary blatu 118 x 39 cm

  .
 • Suszarka do bielizny MODEL C - DRY CLASSIC

  ul. Srebrna 10, 85-461 Bydgoszcz

  Długość prętów: 11,80 m

  .
 • kątowniki g/w równoramienne

  ul. Podmiejska 4, 85-453 Bydgoszcz

  Kątownik G/W 20 x 20 x 3 Kątownik G/W 25 x 25 x 3 Kątownik G/W 30 x 30 x 3 / 4 Kątownik G/W 35 x 35 x 3 / 4 Kątownik G/W 40 x 40 x 4 / 5 Kątownik G/W 45 x 45 x 4 / 5 Kątownik G/W 50 x 50 x 4 / 5 / 6 Kątownik G/W 60 x 60 x 6 Kątownik G/W 65 x 65 x 6 Kątownik G/W 80 x 80 x 6 Kątownik G/W 100 x 100 x 8

  do negocjacji
 • RODZAJ SYSTEMU: MWTP 04 - MOBILNA WIZUALIZACJA

  ul. Wodna 7, 62-800 Kalisz

  Tramwaj: PESA 122N Klient: PESA Bydgoszcz S.A. Eksploatowany przez: MPK Łódź Sp. z o.o. Realizacja Projektu: 2007r. /2008r. Ilość zainstalowanych systemów: 10 Ilość paneli LCD - jeden tramwaj: 4 Panel LCD: format panoramiczny - 16:9 Przekątna panela: 20.1″ Miejsce instalacji: górna część nadwozia, w kształ- cie litery V. Program aktualizowany bezprzewodowo, emitowany w formie ramówki telewizji stacjonarnej.

  .
 • Czajnik ze stali nierdzewnej TYP 090N

  ul. Srebrna 10, 85-461 Bydgoszcz

  Czajnik z rączką stałą

  .
 • Czajnik aluminiowy TYP 200PT

  ul. Srebrna 10, 85-461 Bydgoszcz

  Czajnik z rączką stałą i pokrywką

  .
 • walcówki gładkie

  ul. Podmiejska 4, 85-453 Bydgoszcz

  Walcówka Ø 5,5 do Ø12

  do negocjacji
 • UGmax

  ul. Bolesławowo 40/1, 83-250 Skarszewy

  Ubytek materii organicznej (próchnicy) w glebie powoduje zmniejszenie retencji wodnej, szczególnie tzw. Efektywnej Retencji Użytecznej (ERU), która decyduje o ilości wody najbardziej dostępnej dla roślin. UGmax zwiększając zawartość materii organicznej w glebie wpływa na poprawę jej struktury i retencji wodnej. Badania prowadzone wspólnie przez Katedry Gleboznawstwa i Ochrony Gleb z Olsztyna i Bydgoszczy wykazują, że 3-letnie stosowanie UGmax spowodowało wzrost zapasu wody w warstwie uprawnej gleby o 62,5 t/ha, natomiast na polu kontrolnym zanotowano jej ubytek o 12,5 t/ha. Zmagazynowanie w glebie dodatkowej ilości wody pozwala na lepsze zaopatrzenie roślin, szczególnie w okresach suszy. Z badań przeprowadzonych w Katedrze Chemii Rolnej i Biogeochemi Środowiska – UP w Poznaniu wynika, że na terenach objętych suszą w 2006 r. kukurydza uprawiana na polu w drugim roku stosowania UGmax plonowała na dobrym poziomie lat poprzednich to jest 119 dt/ha. Natomiast na kontroli bez użyźniacza plon ziarna był dużo niższy i wyniósł tylko 61 dt/ha. Niedobór wody wpłynął między innymi na zmniejszenie wielkości kolb i ich uziarnienia. Ubytek materii organicznej w glebie przyczynia się do pogorszenia jej struktury. Ogranicza to wsiąkanie i przesiąkanie wody w głębsze warstwy gleby oraz jej podsiąkanie i magazynowanie. Utrudnienia te widoczne są na przykładzie próbki gleby kontrolnej, gdzie woda wsiąka tylko w świeżo uprawioną warstwę, gdyż pogorszona struktura uniemożliwia jej przesiąkanie w głąb. Natomiast w próbce użyźnianej poprawa struktury umożliwiła szybsze przesiąknięcie wody przez całą warstwę gleby. Trzy letnie badania przeprowadzone przez Katedrę Gleboznawstwa i Ochrony Gleb z Olsztyna i Bydgoszczy wykazują spadek gęstości gleby (ciężkiej) i wzrost jej porowatości po zastosowaniu UGmax. Poprawa struktury gleby przyspiesza wsiąkanie wody oraz zanikanie zalewisk i podtopień. Umożliwia to wcześniejsze wejście z zabiegami agrotechnicznymi i zmniejszenie ich uciążliwości.

  .
 • kątowniki g/w równoramienne

  ul. Podmiejska 4, 85-453 Bydgoszcz

  Kątownik G/W 20 x 20 x 3 Kątownik G/W 25 x 25 x 3 Kątownik G/W 30 x 30 x 3 / 4 Kątownik G/W 35 x 35 x 3 / 4 Kątownik G/W 40 x 40 x 4 / 5 Kątownik G/W 45 x 45 x 4 / 5 Kątownik G/W 50 x 50 x 4 / 5 / 6 Kątownik G/W 60 x 60 x 6 Kątownik G/W 65 x 65 x 6 Kątownik G/W 80 x 80 x 6 Kątownik G/W 100 x 100 x 8

  do negocjacji
 • UGmax

  ul. Bolesławowo 40, 83-250 Bolesławowo

  Ubytek materii organicznej (próchnicy) w glebie powoduje zmniejszenie retencji wodnej, szczególnie tzw. Efektywnej Retencji Użytecznej (ERU), która decyduje o ilości wody najbardziej dostępnej dla roślin. UGmax zwiększając zawartość materii organicznej w glebie wpływa na poprawę jej struktury i retencji wodnej. Badania prowadzone wspólnie przez Katedry Gleboznawstwa i Ochrony Gleb z Olsztyna i Bydgoszczy wykazują, że 3-letnie stosowanie UGmax spowodowało wzrost zapasu wody w warstwie uprawnej gleby o 62,5 t/ha, natomiast na polu kontrolnym zanotowano jej ubytek o 12,5 t/ha. Zmagazynowanie w glebie dodatkowej ilości wody pozwala na lepsze zaopatrzenie roślin, szczególnie w okresach suszy. Z badań przeprowadzonych w Katedrze Chemii Rolnej i Biogeochemi Środowiska – UP w Poznaniu wynika, że na terenach objętych suszą w 2006 r. kukurydza uprawiana na polu w drugim roku stosowania UGmax plonowała na dobrym poziomie lat poprzednich to jest 119 dt/ha. Natomiast na kontroli bez użyźniacza plon ziarna był dużo niższy i wyniósł tylko 61 dt/ha. Niedobór wody wpłynął między innymi na zmniejszenie wielkości kolb i ich uziarnienia. Ubytek materii organicznej w glebie przyczynia się do pogorszenia jej struktury. Ogranicza to wsiąkanie i przesiąkanie wody w głębsze warstwy gleby oraz jej podsiąkanie i magazynowanie. Utrudnienia te widoczne są na przykładzie próbki gleby kontrolnej, gdzie woda wsiąka tylko w świeżo uprawioną warstwę, gdyż pogorszona struktura uniemożliwia jej przesiąkanie w głąb. Natomiast w próbce użyźnianej poprawa struktury umożliwiła szybsze przesiąknięcie wody przez całą warstwę gleby. Trzy letnie badania przeprowadzone przez Katedrę Gleboznawstwa i Ochrony Gleb z Olsztyna i Bydgoszczy wykazują spadek gęstości gleby (ciężkiej) i wzrost jej porowatości po zastosowaniu UGmax. Poprawa struktury gleby przyspiesza wsiąkanie wody oraz zanikanie zalewisk i podtopień. Umożliwia to wcześniejsze wejście z zabiegami agrotechnicznymi i zmniejszenie ich uciążliwości.

  .
 • Wózki inwalidzkie - standardowe

  ul. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz

  Wóz­ki in­wa­lidz­kie stan­dar­do­we prze­zna­czo­ne są do co­dzien­nej eks­plo­ata­cji przez oso­by z dys­funk­cją na­rzą­dów ru­chu. Po­sia­da­my sze­ro­ki asor­ty­ment wóz­ków stan­dar­do­wych wie­lu re­no­mo­wa­nych firm ( Ver­me­iren, In­va­ca­re, Otto Bock) Wszyst­kie mo­de­le wy­ko­na­ne są z wy­so­kiej ja­ko­ści ma­te­ria­łów i do­stęp­ne w sze­ro­kiej ga­mie ko­lo­ry­stycz­nej. Po­sia­da­ją moż­li­wość roz­bu­do­wy o do­dat­ko­we mo­du­ły po­zwa­la­ją­ce do­sto­so­wać funk­cjo­nal­ność do in­dy­wi­du­al­nych po­trzeb.

  cena - kontakt telefoniczny
 • Czajnik ze ztali nierdzewnej TYP 090NP

  ul. Srebrna 10, 85-461 Bydgoszcz

  Czajnik z rączką stałą i pokrywką

  .
 • walcówki gładkie

  ul. Podmiejska 4, 85-453 Bydgoszcz

  Walcówka Ø 5,5 do Ø12

  do negocjacji
 • UGmax

  ul. Bolesławowo 40/1, 83-250 Skarszewy

  Ubytek materii organicznej (próchnicy) w glebie powoduje zmniejszenie retencji wodnej, szczególnie tzw. Efektywnej Retencji Użytecznej (ERU), która decyduje o ilości wody najbardziej dostępnej dla roślin. UGmax zwiększając zawartość materii organicznej w glebie wpływa na poprawę jej struktury i retencji wodnej. Badania prowadzone wspólnie przez Katedry Gleboznawstwa i Ochrony Gleb z Olsztyna i Bydgoszczy wykazują, że 3-letnie stosowanie UGmax spowodowało wzrost zapasu wody w warstwie uprawnej gleby o 62,5 t/ha, natomiast na polu kontrolnym zanotowano jej ubytek o 12,5 t/ha. Zmagazynowanie w glebie dodatkowej ilości wody pozwala na lepsze zaopatrzenie roślin, szczególnie w okresach suszy. Z badań przeprowadzonych w Katedrze Chemii Rolnej i Biogeochemi Środowiska – UP w Poznaniu wynika, że na terenach objętych suszą w 2006 r. kukurydza uprawiana na polu w drugim roku stosowania UGmax plonowała na dobrym poziomie lat poprzednich to jest 119 dt/ha. Natomiast na kontroli bez użyźniacza plon ziarna był dużo niższy i wyniósł tylko 61 dt/ha. Niedobór wody wpłynął między innymi na zmniejszenie wielkości kolb i ich uziarnienia. Ubytek materii organicznej w glebie przyczynia się do pogorszenia jej struktury. Ogranicza to wsiąkanie i przesiąkanie wody w głębsze warstwy gleby oraz jej podsiąkanie i magazynowanie. Utrudnienia te widoczne są na przykładzie próbki gleby kontrolnej, gdzie woda wsiąka tylko w świeżo uprawioną warstwę, gdyż pogorszona struktura uniemożliwia jej przesiąkanie w głąb. Natomiast w próbce użyźnianej poprawa struktury umożliwiła szybsze przesiąknięcie wody przez całą warstwę gleby. Trzy letnie badania przeprowadzone przez Katedrę Gleboznawstwa i Ochrony Gleb z Olsztyna i Bydgoszczy wykazują spadek gęstości gleby (ciężkiej) i wzrost jej porowatości po zastosowaniu UGmax. Poprawa struktury gleby przyspiesza wsiąkanie wody oraz zanikanie zalewisk i podtopień. Umożliwia to wcześniejsze wejście z zabiegami agrotechnicznymi i zmniejszenie ich uciążliwości.

  .
 • Czajnik ze ztali nierdzewnej TYP 601NS

  ul. Srebrna 10, 85-461 Bydgoszcz

  Czajnik z rączką "rogal IV" i gwizdkiem stałym, stożek

  .
 • UGmax

  ul. Bolesławowo 40/1, 83-250 Skarszewy

  Ubytek materii organicznej (próchnicy) w glebie powoduje zmniejszenie retencji wodnej, szczególnie tzw. Efektywnej Retencji Użytecznej (ERU), która decyduje o ilości wody najbardziej dostępnej dla roślin. UGmax zwiększając zawartość materii organicznej w glebie wpływa na poprawę jej struktury i retencji wodnej. Badania prowadzone wspólnie przez Katedry Gleboznawstwa i Ochrony Gleb z Olsztyna i Bydgoszczy wykazują, że 3-letnie stosowanie UGmax spowodowało wzrost zapasu wody w warstwie uprawnej gleby o 62,5 t/ha, natomiast na polu kontrolnym zanotowano jej ubytek o 12,5 t/ha. Zmagazynowanie w glebie dodatkowej ilości wody pozwala na lepsze zaopatrzenie roślin, szczególnie w okresach suszy. Z badań przeprowadzonych w Katedrze Chemii Rolnej i Biogeochemi Środowiska – UP w Poznaniu wynika, że na terenach objętych suszą w 2006 r. kukurydza uprawiana na polu w drugim roku stosowania UGmax plonowała na dobrym poziomie lat poprzednich to jest 119 dt/ha. Natomiast na kontroli bez użyźniacza plon ziarna był dużo niższy i wyniósł tylko 61 dt/ha. Niedobór wody wpłynął między innymi na zmniejszenie wielkości kolb i ich uziarnienia. Ubytek materii organicznej w glebie przyczynia się do pogorszenia jej struktury. Ogranicza to wsiąkanie i przesiąkanie wody w głębsze warstwy gleby oraz jej podsiąkanie i magazynowanie. Utrudnienia te widoczne są na przykładzie próbki gleby kontrolnej, gdzie woda wsiąka tylko w świeżo uprawioną warstwę, gdyż pogorszona struktura uniemożliwia jej przesiąkanie w głąb. Natomiast w próbce użyźnianej poprawa struktury umożliwiła szybsze przesiąknięcie wody przez całą warstwę gleby. Trzy letnie badania przeprowadzone przez Katedrę Gleboznawstwa i Ochrony Gleb z Olsztyna i Bydgoszczy wykazują spadek gęstości gleby (ciężkiej) i wzrost jej porowatości po zastosowaniu UGmax. Poprawa struktury gleby przyspiesza wsiąkanie wody oraz zanikanie zalewisk i podtopień. Umożliwia to wcześniejsze wejście z zabiegami agrotechnicznymi i zmniejszenie ich uciążliwości.

  .
 • walcówki gładkie

  ul. Podmiejska 4, 85-453 Bydgoszcz

  Walcówka Ø 5,5 do Ø12

  do negocjacji

Znaleziono w branżach

Znaleziono w miastach

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - Dotacje na Innowacje.
©2014 Wszystkie prawa zastrzeżone
Wykonanie: nFinity.pl