Wynik wyszukiwania 20 z 21

 • Prefabrykowane zbiorniki DN 2000 i 2500

  ul. Usługowa 4, 73-110 Stargard Szczeciński

  Elementy prefabrykowanych zbiorników o średnicy wewnętrznej DN 2000 i 2500 mm wykonane są z tego samego betonu, co pozostałe wyroby typu BS. Podstawa wykonania jest norma DIN 4034 cz. 2 i Aprobata Techniczna wydana przez IBDiM w Warszawie. Znajdują one zastosowanie jako: * obudowy separatorów ropo- i tłuszczopochodnych * obudowy przepompowni ścieków * piaskowniki * odszlamiacze * osadniki * komory zasuw * zbiorniki gnilne bezodpływowe * zbiorniki do innych zastosowań * inne komory wg projektu

  .
 • Studzienki do wpustów ulicznych

  ul. Usługowa 4, 73-110 Stargard Szczeciński

  Elementy studzienek ściekowych DN 450 mm do wpustów ulicznych wykonane są z tego samego betonu, co studnie kanalizacyjne typu BS. Podstawą wykonania studzienek wpustowych jest norma DIN 4052 i Aprobata Techniczna wydana przez IBDiM w Warszawie. Studzienki przeznaczone są do odprowadzania wód powierzchniowych z powierzchni jezdni, parkingów, placów itp. w systemach kanalizacji deszczowej.

  .
 • Prefabrykowane zbiorniki DN 2000 i 2500

  ul. Usługowa 4, 73-110 Stargard Szczeciński

  Elementy prefabrykowanych zbiorników o średnicy wewnętrznej DN 2000 i 2500 mm wykonane są z tego samego betonu, co pozostałe wyroby typu BS. Podstawa wykonania jest norma DIN 4034 cz. 2 i Aprobata Techniczna wydana przez IBDiM w Warszawie. Znajdują one zastosowanie jako: * obudowy separatorów ropo- i tłuszczopochodnych * obudowy przepompowni ścieków * piaskowniki * odszlamiacze * osadniki * komory zasuw * zbiorniki gnilne bezodpływowe * zbiorniki do innych zastosowań * inne komory wg projektu

  .
 • Osadniki typu OT-BS dla separatorów tłuszczu

  ul. Usługowa 4, 73-110 Stargard Szczeciński

  Ścieki technologiczne oprócz tłuszczu mogą zawierać także zanieczyszczenia w postaci osadów mineralnych lub organicznych. Warunkiem skutecznego oczyszczania ścieków zawierających te substancje jest zastosowanie przed separatorem tłuszczu osadnika wstępnego o wymaganej pojemności komory sedymentacyjnej. Wielkość osadnika ustala się na podstawie nominalnej wydajności separatora, przyjmując orientacyjnie 100 lub 200 dm pojemności czynnej na 1 dm/s wydajności, w zależności od stopnia zanieczyszczenia ścieków zawiesiną mineralną. Osadnik należy montować w prawidłowo przygotowanym wykopie, przy czym rodzaj i kształt oraz konstrukcje umocnienia ścian wykopu należy dostosować do istniejących warunków gruntowych i lokalizacyjnych. Urządzenie należy posadowić na wypoziomowanym podłożu wykonanym z odpowiednio zagęszczonej podsypki piaskowej lub na fundamencie betonowym. W zależności od charakterystyki zlewni i sposobu eksploatacji, zaleca się indywidualne określenie częstotliwości czyszczenia osadnika. Nie należy dopuszczać do całkowitego wypełnienia osadnika. W przypadku nieregularnego czyszczenia może dochodzić do zbijania się osadu i konieczności ręcznego czyszczenia osadnika. Elementy technologiczne osadnika są instalowane w konstrukcji typowych prefabrykatów BS, o średnicy wewnętrznej 1000 mm, 1200 mm, 1500 mm, 2000 mm i 2500 mm OT-BS wersja A.

  .
 • Inne produkty

  ul. Usługowa 4, 73-110 Stargard Szczeciński

  Wychodząc naprzeciw indywidualnym potrzebom naszych klientów oferujemy prefabrykowane, prostopadłościenne komory żelbetowe. Do zastosowań wg projektów. Komory prefabrykowane wykonywane są ze zbrojonego, wodoszczelnego i mało nasiąkliwego betonu klasy nie niższej, niż C-35/C-45 (B-45), na indywidualne zamówienie, w oparciu o dokumentację sporządzoną przez uprawnionego projektanta. Gotowe do wbudowania obiekty dostarczamy w całości lub w częściach, w dogodnym dla wykonawcy terminie, bezpośrednio na plac budowy

  .
 • Osadniki typu OT-BS dla separatorów tłuszczu

  ul. Usługowa 4, 73-110 Stargard Szczeciński

  Ścieki technologiczne oprócz tłuszczu mogą zawierać także zanieczyszczenia w postaci osadów mineralnych lub organicznych. Warunkiem skutecznego oczyszczania ścieków zawierających te substancje jest zastosowanie przed separatorem tłuszczu osadnika wstępnego o wymaganej pojemności komory sedymentacyjnej. Wielkość osadnika ustala się na podstawie nominalnej wydajności separatora, przyjmując orientacyjnie 100 lub 200 dm pojemności czynnej na 1 dm/s wydajności, w zależności od stopnia zanieczyszczenia ścieków zawiesiną mineralną. Osadnik należy montować w prawidłowo przygotowanym wykopie, przy czym rodzaj i kształt oraz konstrukcje umocnienia ścian wykopu należy dostosować do istniejących warunków gruntowych i lokalizacyjnych. Urządzenie należy posadowić na wypoziomowanym podłożu wykonanym z odpowiednio zagęszczonej podsypki piaskowej lub na fundamencie betonowym. W zależności od charakterystyki zlewni i sposobu eksploatacji, zaleca się indywidualne określenie częstotliwości czyszczenia osadnika. Nie należy dopuszczać do całkowitego wypełnienia osadnika. W przypadku nieregularnego czyszczenia może dochodzić do zbijania się osadu i konieczności ręcznego czyszczenia osadnika. Elementy technologiczne osadnika są instalowane w konstrukcji typowych prefabrykatów BS, o średnicy wewnętrznej 1000 mm, 1200 mm, 1500 mm, 2000 mm i 2500 mm OT-BS wersja A.

  .
 • Separatory tłuszczu typu BS

  ul. Usługowa 4, 73-110 Stargard Szczeciński

  Separatory tłuszczu typu BS mają zastosowanie w systemach kanalizacji technologicznej zakładów produkcji spożywczej i żywienia zbiorowego np masarnie, rzeźnie, stołówki, kuchnie, bary szybkiej obsługi, hotele itp. Separator tłuszczu powinien być zamontowany jak najbliżej źródła zanieczyszczeń oraz w sposób umożliwiający jego skuteczną obsługę za pomocą wozu asenizacyjnego. Ograniczenia zastosowania Do instalacji oddzielania tłuszczu nie mogą być doprowadzone ścieki, które zawierają: * fekalia * wody deszczowe * oleje i tłuszcze pochodzenia mineralnego.

  .
 • Urządzenia zabezpieczenia wód przed skażeniem w...

  ul. Usługowa 4, 73-110 Stargard Szczeciński

  Instalacje magazynowe i technologiczne zawierające węglowodory ciekłe (paliwa, oleje, mazut) stwarzają w przypadku awarii urządzeń szczególne niebezpieczeństwo skażenia wód w wyniku przedostania się cieczy do systemu kanalizacyjnego i dalej do rzeki, jeziora, lokalnej oczyszczalni itp. Eksploatowane powszechnie systemy kanalizacji deszczowej odwadniające obiekty magazynowe i technologiczne węglowodorów ciekłych (np. bazy paliw, technologiczne zbiorniki magazynowe w elektrowniach i elektrociepłowniach, awaryjne misy olejowe transformatorów, awaryjne misy olejowe zbiorników magazynowych oleju opałowego itp.) nie posiadają skutecznych zabezpieczeń technicznych zapobiegających skażeniu wód. Zdarzające się awarie potwierdzają szczególna skalę zagrożeń dla środowiska w związku przedostaniem się ciekłych węglowodorów do wód poprzez systemy kanalizacji. Firma BS SYSTEM oferuje Państwu urządzenie zabezpieczające przed tego typu zdarzeniami. Urządzenie typu "BS-STOP-OLEJ" w całości zaprojektowane i wykonane jest w naszej firmie. Ze względu na skuteczność działania, prostą budowę i eksploatację urządzenie spotkało się z pozytywną oceną dotychczasowych użytkowników. "BS-STOP-OLEJ" posiada pozytywną opinie techniczną Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Koszalińskiej. W sytuacji awaryjnej, gdy olej przedostaje się do wnętrza urządzenia, zamontowany w nim pływak zaczyna tonąć, zamykając wypływ. Urządzenie wyposażone jest dodatkowo w sondę i panel alarmowy. Urządzenie pozostaje szczelne przez 10 dni od momentu wystąpienia wycieku awaryjnego. Urządzenie "BS-STOP-OLEJ" gwarantuje prawidłowe działanie przy przepływach do 15 dm/s i pozostaje szczelne po zamknięciu przy naporze hydrostatycznym co najmniej 2,0 m słupa cieczy.

  .
 • Studnie kanalizacyjne

  ul. Usługowa 4, 73-110 Stargard Szczeciński

  Studzienki typu BS produkowane są z wodoszczelnego - W12, mało nasiąkliwego nw < 4% i mrozoodpornego F-150 betonu wysokiej jakości - klasa nie niższa niż C35/45 (B-45), w trzech średnicach komory roboczej: 1000, 1200 i 1500 mm i mają zastosowanie w systemach kanalizacji sanitarnej, przemysłowej, deszczowej i ogólnospławnej do łączenia rur w zakresie średnic DN do 1,00 m, wykonanych ze wszystkich dostępnych materiałów, stosowanych do budowy sieci kanalizacyjnych. Podstawą produkcji studzienek typu BS jest norma DIN 4034 cz. 1 i Aprobata Techniczna wydana przez IBDiM w Warszawie. Studzienki typu BS mogą spełniać funkcję: * studzienek przelotowych * studzienek połączeniowych * studzienek kaskadowych (spadowych) * studzienek ślepych ( w systemach kanalizacji deszczowej)

  .
 • Studzienki do wpustów ulicznych

  ul. Usługowa 4, 73-110 Stargard Szczeciński

  Elementy studzienek ściekowych DN 450 mm do wpustów ulicznych wykonane są z tego samego betonu, co studnie kanalizacyjne typu BS. Podstawą wykonania studzienek wpustowych jest norma DIN 4052 i Aprobata Techniczna wydana przez IBDiM w Warszawie. Studzienki przeznaczone są do odprowadzania wód powierzchniowych z powierzchni jezdni, parkingów, placów itp. w systemach kanalizacji deszczowej.

  .
 • Inne produkty

  ul. Usługowa 4, 73-110 Stargard Szczeciński

  Wychodząc naprzeciw indywidualnym potrzebom naszych klientów oferujemy prefabrykowane, prostopadłościenne komory żelbetowe. Do zastosowań wg projektów. Komory prefabrykowane wykonywane są ze zbrojonego, wodoszczelnego i mało nasiąkliwego betonu klasy nie niższej, niż C-35/C-45 (B-45), na indywidualne zamówienie, w oparciu o dokumentację sporządzoną przez uprawnionego projektanta. Gotowe do wbudowania obiekty dostarczamy w całości lub w częściach, w dogodnym dla wykonawcy terminie, bezpośrednio na plac budowy

  .
 • Urządzenia zabezpieczenia wód przed skażeniem w...

  ul. Usługowa 4, 73-110 Stargard Szczeciński

  Instalacje magazynowe i technologiczne zawierające węglowodory ciekłe (paliwa, oleje, mazut) stwarzają w przypadku awarii urządzeń szczególne niebezpieczeństwo skażenia wód w wyniku przedostania się cieczy do systemu kanalizacyjnego i dalej do rzeki, jeziora, lokalnej oczyszczalni itp. Eksploatowane powszechnie systemy kanalizacji deszczowej odwadniające obiekty magazynowe i technologiczne węglowodorów ciekłych (np. bazy paliw, technologiczne zbiorniki magazynowe w elektrowniach i elektrociepłowniach, awaryjne misy olejowe transformatorów, awaryjne misy olejowe zbiorników magazynowych oleju opałowego itp.) nie posiadają skutecznych zabezpieczeń technicznych zapobiegających skażeniu wód. Zdarzające się awarie potwierdzają szczególna skalę zagrożeń dla środowiska w związku przedostaniem się ciekłych węglowodorów do wód poprzez systemy kanalizacji. Firma BS SYSTEM oferuje Państwu urządzenie zabezpieczające przed tego typu zdarzeniami. Urządzenie typu "BS-STOP-OLEJ" w całości zaprojektowane i wykonane jest w naszej firmie. Ze względu na skuteczność działania, prostą budowę i eksploatację urządzenie spotkało się z pozytywną oceną dotychczasowych użytkowników. "BS-STOP-OLEJ" posiada pozytywną opinie techniczną Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Koszalińskiej. W sytuacji awaryjnej, gdy olej przedostaje się do wnętrza urządzenia, zamontowany w nim pływak zaczyna tonąć, zamykając wypływ. Urządzenie wyposażone jest dodatkowo w sondę i panel alarmowy. Urządzenie pozostaje szczelne przez 10 dni od momentu wystąpienia wycieku awaryjnego. Urządzenie "BS-STOP-OLEJ" gwarantuje prawidłowe działanie przy przepływach do 15 dm/s i pozostaje szczelne po zamknięciu przy naporze hydrostatycznym co najmniej 2,0 m słupa cieczy.

  .
 • Osadniki typu OT-BS dla separatorów tłuszczu

  ul. Usługowa 4, 73-110 Stargard Szczeciński

  Ścieki technologiczne oprócz tłuszczu mogą zawierać także zanieczyszczenia w postaci osadów mineralnych lub organicznych. Warunkiem skutecznego oczyszczania ścieków zawierających te substancje jest zastosowanie przed separatorem tłuszczu osadnika wstępnego o wymaganej pojemności komory sedymentacyjnej. Wielkość osadnika ustala się na podstawie nominalnej wydajności separatora, przyjmując orientacyjnie 100 lub 200 dm pojemności czynnej na 1 dm/s wydajności, w zależności od stopnia zanieczyszczenia ścieków zawiesiną mineralną. Osadnik należy montować w prawidłowo przygotowanym wykopie, przy czym rodzaj i kształt oraz konstrukcje umocnienia ścian wykopu należy dostosować do istniejących warunków gruntowych i lokalizacyjnych. Urządzenie należy posadowić na wypoziomowanym podłożu wykonanym z odpowiednio zagęszczonej podsypki piaskowej lub na fundamencie betonowym. W zależności od charakterystyki zlewni i sposobu eksploatacji, zaleca się indywidualne określenie częstotliwości czyszczenia osadnika. Nie należy dopuszczać do całkowitego wypełnienia osadnika. W przypadku nieregularnego czyszczenia może dochodzić do zbijania się osadu i konieczności ręcznego czyszczenia osadnika. Elementy technologiczne osadnika są instalowane w konstrukcji typowych prefabrykatów BS, o średnicy wewnętrznej 1000 mm, 1200 mm, 1500 mm, 2000 mm i 2500 mm OT-BS wersja A.

  .
 • Prefabrykowane zbiorniki DN 2000 i 2500

  ul. Usługowa 4, 73-110 Stargard Szczeciński

  Elementy prefabrykowanych zbiorników o średnicy wewnętrznej DN 2000 i 2500 mm wykonane są z tego samego betonu, co pozostałe wyroby typu BS. Podstawa wykonania jest norma DIN 4034 cz. 2 i Aprobata Techniczna wydana przez IBDiM w Warszawie. Znajdują one zastosowanie jako: * obudowy separatorów ropo- i tłuszczopochodnych * obudowy przepompowni ścieków * piaskowniki * odszlamiacze * osadniki * komory zasuw * zbiorniki gnilne bezodpływowe * zbiorniki do innych zastosowań * inne komory wg projektu

  .
 • Studnie kanalizacyjne

  ul. Usługowa 4, 73-110 Stargard Szczeciński

  Studzienki typu BS produkowane są z wodoszczelnego - W12, mało nasiąkliwego nw < 4% i mrozoodpornego F-150 betonu wysokiej jakości - klasa nie niższa niż C35/45 (B-45), w trzech średnicach komory roboczej: 1000, 1200 i 1500 mm i mają zastosowanie w systemach kanalizacji sanitarnej, przemysłowej, deszczowej i ogólnospławnej do łączenia rur w zakresie średnic DN do 1,00 m, wykonanych ze wszystkich dostępnych materiałów, stosowanych do budowy sieci kanalizacyjnych. Podstawą produkcji studzienek typu BS jest norma DIN 4034 cz. 1 i Aprobata Techniczna wydana przez IBDiM w Warszawie. Studzienki typu BS mogą spełniać funkcję: * studzienek przelotowych * studzienek połączeniowych * studzienek kaskadowych (spadowych) * studzienek ślepych ( w systemach kanalizacji deszczowej)

  .
 • Studzienki do wpustów ulicznych

  ul. Usługowa 4, 73-110 Stargard Szczeciński

  Elementy studzienek ściekowych DN 450 mm do wpustów ulicznych wykonane są z tego samego betonu, co studnie kanalizacyjne typu BS. Podstawą wykonania studzienek wpustowych jest norma DIN 4052 i Aprobata Techniczna wydana przez IBDiM w Warszawie. Studzienki przeznaczone są do odprowadzania wód powierzchniowych z powierzchni jezdni, parkingów, placów itp. w systemach kanalizacji deszczowej.

  .
 • Inne produkty

  ul. Usługowa 4, 73-110 Stargard Szczeciński

  Wychodząc naprzeciw indywidualnym potrzebom naszych klientów oferujemy prefabrykowane, prostopadłościenne komory żelbetowe. Do zastosowań wg projektów. Komory prefabrykowane wykonywane są ze zbrojonego, wodoszczelnego i mało nasiąkliwego betonu klasy nie niższej, niż C-35/C-45 (B-45), na indywidualne zamówienie, w oparciu o dokumentację sporządzoną przez uprawnionego projektanta. Gotowe do wbudowania obiekty dostarczamy w całości lub w częściach, w dogodnym dla wykonawcy terminie, bezpośrednio na plac budowy

  .
 • Studnie kanalizacyjne

  ul. Usługowa 4, 73-110 Stargard Szczeciński

  Studzienki typu BS produkowane są z wodoszczelnego - W12, mało nasiąkliwego nw < 4% i mrozoodpornego F-150 betonu wysokiej jakości - klasa nie niższa niż C35/45 (B-45), w trzech średnicach komory roboczej: 1000, 1200 i 1500 mm i mają zastosowanie w systemach kanalizacji sanitarnej, przemysłowej, deszczowej i ogólnospławnej do łączenia rur w zakresie średnic DN do 1,00 m, wykonanych ze wszystkich dostępnych materiałów, stosowanych do budowy sieci kanalizacyjnych. Podstawą produkcji studzienek typu BS jest norma DIN 4034 cz. 1 i Aprobata Techniczna wydana przez IBDiM w Warszawie. Studzienki typu BS mogą spełniać funkcję: * studzienek przelotowych * studzienek połączeniowych * studzienek kaskadowych (spadowych) * studzienek ślepych ( w systemach kanalizacji deszczowej)

  .
 • Separatory tłuszczu typu BS

  ul. Usługowa 4, 73-110 Stargard Szczeciński

  Separatory tłuszczu typu BS mają zastosowanie w systemach kanalizacji technologicznej zakładów produkcji spożywczej i żywienia zbiorowego np masarnie, rzeźnie, stołówki, kuchnie, bary szybkiej obsługi, hotele itp. Separator tłuszczu powinien być zamontowany jak najbliżej źródła zanieczyszczeń oraz w sposób umożliwiający jego skuteczną obsługę za pomocą wozu asenizacyjnego. Ograniczenia zastosowania Do instalacji oddzielania tłuszczu nie mogą być doprowadzone ścieki, które zawierają: * fekalia * wody deszczowe * oleje i tłuszcze pochodzenia mineralnego.

  .
 • Separatory tłuszczu typu BS

  ul. Usługowa 4, 73-110 Stargard Szczeciński

  Separatory tłuszczu typu BS mają zastosowanie w systemach kanalizacji technologicznej zakładów produkcji spożywczej i żywienia zbiorowego np masarnie, rzeźnie, stołówki, kuchnie, bary szybkiej obsługi, hotele itp. Separator tłuszczu powinien być zamontowany jak najbliżej źródła zanieczyszczeń oraz w sposób umożliwiający jego skuteczną obsługę za pomocą wozu asenizacyjnego. Ograniczenia zastosowania Do instalacji oddzielania tłuszczu nie mogą być doprowadzone ścieki, które zawierają: * fekalia * wody deszczowe * oleje i tłuszcze pochodzenia mineralnego.

  .

Znaleziono w branżach

Znaleziono w miastach

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - Dotacje na Innowacje.
©2014 Wszystkie prawa zastrzeżone
Wykonanie: nFinity.pl