Wynik wyszukiwania 20 z 166

 • ARTYKUŁY CHIRURGICZNE:

  ul. Na Stoku 13 13, 61-663 Poznań

  - fartuchy - podkłady - prześcieradła - osłony na przewody, aparaturę, stolik Mayo - maski - czepki - obłożenia specjalistyczne

  na telefon
 • POKROWCE NA OBUWIE:

  ul. Na Stoku 13 13, 61-663 Poznań

  - z niebieskiej folii antypoślizgowej - z włókniny polipropylenowej (różne wersje kolorystyczne)

  na telefon
 • NIEPRZEMAKALNE POKRYCIA HIGIENICZNE

  ul. Na Stoku 13 13, 61-663 Poznań

  - laminat chłonnej bibuły z niebieską folią - rolki o szerokości 50 cm - perforacja co 40 cm - stosowane jako pokrycia na kozetki, fotele ginekologiczne lub jako serwetki dentystyczne

  na telefon
 • POKRYCIA FOLIOWE NA MATERAC:

  ul. Na Stoku 13 13, 61-663 Poznań

  - z niebieskiej, antypoślizgowej folii PE

  na telefon
 • PROFILAKTYKA

  ul. Al. Jana Pawła II 80/lok.VI, 00-175 Warszawa

  VIZILITE PLUS ViziLite Plus - testy wspomagające wykrywanie raka jamy ustnej, wykonywane w gabinecie dentystycznym Gumki Kenda Prophy Jednoetapowy system do polerowania oraz czyszczenia zębów bez użycia pasty polerującej. Końcówki do profilaktyki System YOUNG Akcesoria drobne TDV

  na telefon
 • POKRYCIA TERMICZNE:

  ul. Na Stoku 13 13, 61-663 Poznań

  - delikatna ochronna bibuła laminowana z warstwą metalicznego polietylenu - stosowane jako zabezpieczenie powypadkowe, okrycia pooperacyjne itp.

  na telefon
 • Oferta specjalna

  ul. Na Stoku 13 13, 61-663 Poznań

  Promocja na prześcieradła nieprzemakalne w wersji: - LIGHT 80x175 cm (kolor biały, wzmacniane) - 165 PLN/100 szt. - PREMIER 80x175 cm (kolor niebieski) - 155 PLN/100 szt.

  promocja
 • PRZEŚCIERADŁA NIEPRZEMAKALNE:

  ul. Na Stoku 13 13, 61-663 Poznań

  - 1 lub 2 warstwy chłonnej bibuły laminowanej z warstwą folii PE - wzmocnione siatką lub nitkami poliestrowymi (lub bez wzmocnień) - różne rozmiary i wzory materiałowe

  na telefon
 • RĘKAWICE OCHRONNE:

  ul. Na Stoku 13 13, 61-663 Poznań

  - winylowe, foliowe, lateksowe

  na telefon
 • Wózki inwalidzkie - elektryczne

  ul. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz

  Wóz­ki in­wa­lidz­kie elek­trycz­ne dzie­cię­ce to wóz­ki, któ­rych no­wa­tor­skie roz­wią­za­nia kon­struk­cyj­ne za­pew­nia­ją do­sko­na­łe pa­ra­me­try jezd­ne w te­re­nie. Za­opa­trzo­ne są w sil­ni­ki o róż­nych pa­ra­me­trach i joy­stic­ki ste­row­ni­cze, któ­re moż­na do­sto­so­wać do in­dy­wi­du­al­nych po­trzeb. Fan­ta­stycz­nie na­da­ją się za­rów­no do sto­so­wa­nia w po­miesz­cze­niach jak i na ze­wnątrz. Ce­chu­je je wy­so­ki kom­fort jaz­dy oraz pro­sto­ta ob­słu­gi. Wóz­ki są w peł­ni re­gu­lo­wal­ne co do­dat­ko­wo pod­no­si kom­fort jaz­dy. Po­sia­da­my sze­ro­ki asor­ty­ment wóz­ków z na­pę­dem elek­trycz­nym wie­lu re­no­mo­wa­nych fir­m (Ver­me­iren, In­va­ca­re, Otto Bock)

  cena - kontakt telefoniczny
 • MYJKI HIGIENICZNE

  ul. Na Stoku 13 13, 61-663 Poznań

  - miękka, delikatna i chłonna bibuła laminowana z warstwą polietylenową - stosowana do utrzymania higieny pacjenta

  na telefon
 • POKRYCIA HIGIENICZNE/RĘCZNIKI:

  ul. Na Stoku 13 13, 61-663 Poznań

  - dwuwarstwowa biała, karbowana bibuła o szerokości 90 cm lub 60 cm - perforacja co 40 cm

  na telefon
 • Allright Drążek ścienny do podciągania

  ul. Wiślicka 12, 61-351 Poznań

  Drążek ścienny służy do wykonywania ćwiczeń rozwijających mięśnie: Najszersze grzbietu Między łopatkowe Czworoboczne Brzucha Specyfikacja: Profile metalowe pokryte szarą farbą Uchwyty piankowe Długość drążka: 118 cm Odległość od ściany: 38 cm Średnica drążka: 25 mm Profil ramy: 4x4 cm Maksymalne obciążenie: 90 kg Mocowanie: cztery kołki metalowe

  85.00 PLN
 • Grzejniki

  ul. Samotna 2, 61-441 Poznań

  - aluminiowe - stalowe - osprzęt

  .
 • Oralix AC

  ul. Ks 28/2, 31-519 Kraków

  Oralix AC jest najnowszym modelem z udanej serii aparatów Oralix. Został zaprojektowany, aby spełnić najwyższe wymagania Użytkownika, zapewniając niezawodność i doskonałe parametry przez długie lata. Rygorystyczne przestrzeganie standardów zapewnienia jakości na każdym etapie produkcji, dbałość GENDEX-a o dobór właściwych materiałów i komponentów są podstawą trwałości urządzenia. W aparacie Oralix AC pracuje zwarta lampa rtg produkowana przez GENDEX-a, o małym ognisku (0,7mm wg. IEC336) dla zapewnienia najlepszej widoczności detali. Parametry techniczne zostały zoptymalizowane tak, aby uzyskać najlepszy kontrast i rozdzielczość. Opatentowany system "grid action cathode" filtruje wiązkę elektronów, minimalizując dawkę promieniowania miękkiego do poziomu nieznacznie tylko wyższego niż w drogich aparatach z generatorem HF System może być wyposażony w tubus długości 20cm okrągły lub prostokątny. Tubusy są pokryte wewnątrz warstwą pochłaniającą celem eliminacji promieniowania rozproszonego. Użycie tubusu prostokątnego jest zalecane, ponieważ redukuje dawkę pochłanianą przez pacjenta o około 30% Sterownica DENSOMAT Sterowana mikroprocesorem sterownica z płaską klawiaturą pozwala na anatomiczny wybór czasów naświetlania, wielkości pacjenta oraz rodzaju odbiornika (klisza lub radiografia). Czytelny wyświetlacz podaje nastawy i umożliwia programowanie wszystkich parametrów. Zaawansowane funkcje, takie jak kompensacja zmian napięcia sieciowego oraz wstępne podgrzewanie elektrody zapewniają powtarzalne zaczernienie uzyskiwanych zdjęć. Sterownica SECONDENT Sterowana mikroprocesorem prostsza wersja sterownicy z ręcznym nastawem czasów. Zakres od 0,03s do 2,5s , możliwość współpracy z systemami radiografii cyfrowej.

  cena - kontakt telefoniczny
 • Fotele stomatologiczne Chiromega

  ul. Ks 28/2, 31-519 Kraków

  Chiromega 652 * Dane: o siłownik LINAK o sterowanie oparcia głowy * Wyposażenie dodatkowe: o podłokietnik prawy ruchomy fotel Chiromega Chiromega 652 ZOK * Dane: o siłownik LINAK o sterowanie oparcia głowy * Wyposażenie dodatkowe: o sterowanie fotela nozne o podłokietnik prawy ruchomy o 4 programowane pozycje fotel Chiromega Chiromega 652 ZOK 07 * Dane: o siłownik LINAK NEW o sterowanie oparcia głowy * Wyposażenie dodatkowe: o sterowanie fotela nozne o podłokietnik prawy ruchomy o 4 programowane pozycje

  cena - kontakt telefoniczny
 • Autoklaw Dac 2000

  ul. Ks 28/2, 31-519 Kraków

  Autoklaw DAC 2000 jest to autoklaw do czyszczenia, smarowania i sterylizacji do końcówek stomatologicznych. Jest on idealnym urządzeniem dla każdego gabinetu stomatologicznego. W czasie 12 minutowego cyklu następuje mycie zewnętrzne i wewnętrzne końcówek smarowanie i sterylizacja. Opcjonalnie autoklaw może być wykorzystywany do dezynfekcji końcówek lub po zastosowaniu dodatkowego kosza wraz z pokrywą do sterylizacji na bieżąco innych instrumentów. Autoklaw jest zgodny z wymogami najnowszej wersji normy europejskiej prEN-13060 dla programów klasy S co jest potwierdzone wykonanymi przez niezależne ośrodki badaniami i odpowiednią deklaracją zgodności z normą wystawioną przez producenta firmę duńską firmę Nitram Dental. Urządzenie posiada certyfikat CE. * Autoklaw DAC 2000 zmniejsza ryzyko zakażenia poprzez: o Czyszczenie wewnętrzne - dokładne wymycie i wyczyszczenie wszystkich wewnętrznych kanałów narzędzi o Czyszczenie zewnętrzne - narzędzia czyszczone z zewnątrz przy wykorzystaniu procedury mycia pulsacyjnego o Smarowanie- smarowanie kanałów napędowych przed procesem sterylizacji o Sterylizacje - narzędzia są poddawane zarówno wewnętrznej jak i zewnętrznej sterylizacji

  cena - kontakt telefoniczny
 • ORTHOPANTOMOGRAPH

  ul. Ks 28/2, 31-519 Kraków

  APARAT RTG DO ZDJĘĆ PANTOMOGRAFICZNYCH produkcji fińskiej firmy INSTRUMENTARIUM DENTAL ORTHOPANTOMOGRAPH® MODEL OP-100 Oferowany aparat, w wersji podstawowej lub z cefalostatem można rozbudować do wersji cyfrowej. * Aparat RTG do zdjęć pantomograficznych dający możliwość wykonania zdjęć: o zdjęcia dla dorosłych o zdjęcia dla dzieci (wieku rozwojowego) o zdjęcia ortogonalne o zdjęcia szerokich łuków zębowych o zdjęcia zatok o zdjęcia stawów skroniowo-żuchwowych o zdjęcia orthozone - (3-częściowe zdjęcia ze szczegółami, kompensacja cienia protez)

  cena - kontakt telefoniczny
 • Armatura sanitarna

  ul. Samotna 2, 61-441 Poznań

  - dolnopłuki i deski sedesowe, - łącznik z tworzyw sztucznych, - syfony

  .
 • Wózki inwalidzkie - standardowe

  ul. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz

  Wóz­ki in­wa­lidz­kie stan­dar­do­we prze­zna­czo­ne są do co­dzien­nej eks­plo­ata­cji przez oso­by z dys­funk­cją na­rzą­dów ru­chu. Po­sia­da­my sze­ro­ki asor­ty­ment wóz­ków stan­dar­do­wych wie­lu re­no­mo­wa­nych firm ( Ver­me­iren, In­va­ca­re, Otto Bock) Wszyst­kie mo­de­le wy­ko­na­ne są z wy­so­kiej ja­ko­ści ma­te­ria­łów i do­stęp­ne w sze­ro­kiej ga­mie ko­lo­ry­stycz­nej. Po­sia­da­ją moż­li­wość roz­bu­do­wy o do­dat­ko­we mo­du­ły po­zwa­la­ją­ce do­sto­so­wać funk­cjo­nal­ność do in­dy­wi­du­al­nych po­trzeb.

  cena - kontakt telefoniczny

Znaleziono w branżach

Znaleziono w miastach

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - Dotacje na Innowacje.
©2014 Wszystkie prawa zastrzeżone
Wykonanie: nFinity.pl