Wynik wyszukiwania, 1 z 1

  • Oferta

    ul. Karłowicza 26, 85-092 Bydgoszcz

    * udzielanie konsultacji oraz opiniowanie spraw dotyczących organizacji i funkcjonowania opieki zdrowotnej nad pracującymi, * wykonywanie kontroli podstawowych jednostek organizacyjnych służby medycyny pracy, * prowadzenie rejestrów: lekarzy prowadzących badania profilaktyczne, pielęgniarek posiadających dodatkowe kwalifikacje wymagane do wykonywania zadań służby medycyny pracy, zgłoszeń podjęcia i zakończenia przez lekarzy i pielęgniarki działalności w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi, * udzielanie świadczeń konsultacyjnych, diagnostycznych i orzeczniczych w zakresie: o patologii zawodowej i parazawodowej, o oceny możliwości pobierania nauki uwzględniającej stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu praktycznej nauki zawodu, * rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich wydawanych przez podstawowe jednostki służby medycyny pracy dla celów przewidzianych w Kodeksie pracy, * rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich wydanych na podstawie odrębnych przepisów, * prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe lub inne związane z wykonywaną pracą, * udzielanie świadczeń leczniczo-rehabilitacyjnych uzasadnionych patologią zawodową, * organizacja monitoringu stanu zdrowia populacji pracującej, * prowadzenie działań prewencyjnych: o zapobieganie chorobom związanym etiologicznie z organizacją, metodami i warunkami pracy, o programowanie działań zmierzających do eliminowania lub ograniczenia ryzyka zdrowotnego, * programowanie i realizacja zadań z zakresu promocji zdrowia, * inicjowanie działań pracodawców na rzecz ochrony zdrowia pracowników oraz udzielanie pomocy w ich realizacji, * prowadzenie podyplomowego kształcenia z zakresu medycyny pracy * prowadzenie specjalizacji z medycyny pracy jako jednostka organizacyjna wpisana na listę Ministra Zdrowia, * udzielanie innych świadczeń zdrowotnych: o wykonywanie profilaktycznej opieki zdrowotnej w zakresie podstawowym w stosunku do osób pracujących oraz pobierających praktyczną naukę zawodu, o wykonywanie badań osobom świadczącym pracę w czasie odbywania kary pozbawienia wolności w zakładach karnych, przebywających w aresztach śledczych lub wykonujących pracę w ramach kary ograniczenia wolności, o badania kierowców i kandydatów na kierowców, o badania kandydatów do pracy i pracujących w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące, o badania kandydatów do pracy i pracujących w warunkach tropikalnych, morskich i podwodnych, o badania osób ubiegających się o posiadanie broni, o badania do celów sanitarno-epidemiologicznych, o badań osób ubiegających się o licencję pracownika ochrony, o prowadzenie doradztwa w zakresie ochrony zdrowia pracujących – udział w zakładowych komisjach bezpieczeństwa i higieny pracy, o udzielanie świadczeń leczniczych i rehabilitacyjnych, o prowadzenie szczepień ochronnych, o prowadzenie komercyjnych programów promocji zdrowia, o organizowanie kursów szkoleniowych dla pielęgniarek i lekarzy, o organizowanie szkoleń udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, o wykonywanie usług diagnostycznych w zakresie: badań laboratoryjnych, RTG, ekg, spirometrycznych, audiometrycznych, psychologicznych, czynnościowych układu naczyniowego dla osób narażonych na drgania mechaniczne.

    kontakt

Znaleziono w branżach

Znaleziono w miastach

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - Dotacje na Innowacje.
©2014 Wszystkie prawa zastrzeżone
Wykonanie: nFinity.pl